vyhraj letnú dovolenku
pre 10 osôb

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Horalky 2018 – Veľká letná súťaž“

Čl. I

Organizátor spotrebiteľskej súťaže a podmienky súťaž

 1. Spotrebiteľská súťaž s názvom „ Horalky 2018 – Veľká letná súťaž“ (ďalej ako „Spotrebiteľská súťaž“) je organizovaná a uskutočňovaná spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 706 686, IC DPH 2020192152 (ďalej ako „Organizátor“).
 2. Účastníci spotrebiteľskej súťaže sa zaväzujú rešpektovať platné pravidlá spotrebiteľskej súťaže (ďalej ako „pravidlá spotrebiteľskej súťaže“).
 3. Pravidlá spotrebiteľskej súťaže sú uverejnené na internetovej stránke www.horalkysedita.sk a sú k dispozícii všetkým záujemcom o účasť v spotrebiteľskej súťaži počas celého obdobia trvania spotrebiteľskej súťaže.
 4. Media and Digital Services, a.s., Bajkalská 19A, 851 01 Bratislava, IČO 48238902, IČ DPH SK2120114018 (ďalej len „Agentúra“) je správcom web stránky www.horalkysedita.sk, prostredníctvom ktorej bude dochádzať k prijímaniu, spracúvaniu a vyhodnocovaniu prijatých údajov od účastníkov spotrebiteľskej súťaže.

Čl. II

Územná platnosť a čas trvania spotrebiteľskej súťaže

 1. Spotrebiteľská súťaž je organizovaná a vzťahuje sa výlučne na územie Slovenskej republiky.
 2. Spotrebiteľská súťaž prebieha v termíne od 1.6.2018 (0.00.00 hod. SEČ) do 31.07. 2018 (23.59.59 hod. SEČ).
 3. Po uplynutí doby trvania spotrebiteľskej súťaže sa všetky propagačné materiály a unikátne kódy, vzťahujúce sa k spotrebiteľskej súťaži, stávajú neplatnými a Organizátor spotrebiteľskej súťaže nebude zodpovedný a nebudú mu vyplývať žiadne ďalšie povinnosti vzťahujúce sa k spotrebiteľskej súťaži.

Čl. III

Súťažné balenia výrobkov

 1. Súťažnými baleniami výrobkov pre účely spotrebiteľskej súťaže sú slovenské obaly oblátok Horalky 50g značky Sedita a rodinné balenie Horalky (4+1) značky Sedita, označené logom súťaže a informáciou o súťažnom kóde vo vnútri.

Čl. IV

Účasť na súťaži

 1. Spotrebiteľskej súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom Slovenskej republiky s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky.
 2. Spotrebiteľskej súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti Media and Digital Services, a.s. a spoločnosti I.D.C. Holding a.s. a ich rodinní príslušníci.
 3. Do spotrebiteľskej súťaže je možné sa zapojiť zaslaním unikátneho 8-miestneho kódu z vnútra balenia Horalky.
 4. Unikátny kód musí súťažiaci zaregistrovať prostredníctvom súťažného formulára na web stránke www.horalkysedita.sk
  Účastník spotrebiteľskej súťaže, bude informovaný o úspešnom zaevidovaní súťažného kódu priamo poznámkou na web stránke.
 5. V prípade, ak zadá účastník súťaže neplatný, alebo už použitý súťažný kód registrácia kódu je neplatná a o tejto situácií ho informuje priamo poznámka na web stránke.
 6. Unikátne kódy v obaloch nie je nutné odkladať za účelom ich overenia, keďže sú unikátne a nie je možné ich spätne overiť.
 7. Za účelom zabezpečenia práva účastníka spotrebiteľskej súťaže na viacnásobnú účasť v spotrebiteľskej súťaži v prípade, ak tento získal viac unikátnych kódov zakúpením viacerých súťažných spotrebiteľských balení, je potrebné, aby účastník spotrebiteľskej súťaže registroval každý unikátny kód samostatne.
 8. V prípade sporu o platnosť nároku na výhru je rozhodnutie Organizátora spotrebiteľskej súťaže konečným rozhodnutím.
 9. Výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.
 10. Výhry budú zaslané doporučene prostredníctvom pošty, resp. zásielkovej služby, do vlastných rúk do 8 týždňov odo dňa upovedomenia o výhre alebo osobne na základe predchádzajúcej dohody.

Čl. V

Výhry v spotrebiteľskej súťaži

 1. Výhry sú rozdelené podľa toho, koľko unikátnych kódov súťažiaci zaregistruje. Do žrebovania o výhry v prvej kategórií je zaradený súťažiaci s každým zaregistrovaným unikátnym kódom. Do žrebovania o hlavnú výhru je výherca zapojený jedným hlasom za každých 10 zaregistrovaných unikátnych kódov.
 2. Výhry ktoré je možné získať od 1 registrovaného kódu:
  1. 20x Luxusná cestovná taška Lexon na kolieskach
  2. 30x kartón oblátok Horalky
  3. 100x Ponožky Horalky
 3. Hlavná výhra o ktorú sa súťaží registrovaním každých 10 unikátnych kódov1x Letný pobyt v Luxusnej Vile Adriana v Primošten (Chorvátsko) pre 10 osôb na 7 nocí v termíne 27.08.2018 – 03.09.2018 + peňažná výhra – vreckové vo výške 1 086,41 EUR, (peňažná výhra – vreckové po zdanení zrážkovou daňou bude výhercovi vyplatená vo výške 880,- EUR) . V cene pobytu je zahrnuté ubytovanie pre 10 osôb v súkromnej luxusnej vile s bazénom, situovanej iba 200 metrov od mora, miestny poplatok za ubytovanie.
 4. Žrebovanie výhier bude realizované prostredníctvom Organizátora.
 5. V prípade, ak nebude možné telefonicky alebo e-mailom zastihnúť výhercu v lehote do 5 dní odo dňa prvého telefonického či mailového pokusu o kontakt, uplynutím predmetnej lehoty stráca výherca právo na uplatnenie si výhry.
 6. V prípade, že výhercovia nesplnia podmienky pravidiel spotrebiteľskej súťaže alebo sa ich nepodarí zastihnúť v stanovenej lehote, budú oslovení náhradní výhercovia.
 7. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny bydliska výhercu, ak mu táto zmena nebola výhercom riadne a včas oznámená, rovnako ako v prípade neprítomnosti výhercu na adrese, ktorú mu výherca oznámil, ani za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie výhry alebo jej doručenie až po lehote stanovenej v týchto pravidlách spôsobené zo strany pošty či iného prepravcu.

Čl. VI

Online hra Horalková veža

 1. Súčasťou spotrebiteľskej súťaže je online hra s názvom „Horalková veža“ umiestnená na www.horalkysedita.sk
 2. Úlohou súťažiaceho je uložiť na seba čo najviac oblátok Horalky a vystavať z nich vežu.
 3. Pri hre má súťažiach k dispozícií 5 životov.
 4. Hra končí, keď Horalková veža spadne alebo súťažiaci minie 5 životov.
 5. Pri nazbieraní každých ??? bodov v hre získate unikátny kód na zapojenie sa do súťaže.
 6. Na doplnenie životov v hre môže súťažiaci použiť unikátny kód z balenia oblátok Horalky, kód môže zároveň registrovať do súťaže.

Čl. VII

Žrebovanie výhier

 1. Žrebovanie výhier prebehne dňa 2.8.2018 náhodným žrebovaním v poradí od najvyššej výhry k najnižším. Žrebovanie hlavnej výhry prebehne iba spomedzi hlasov získaných za každých registrovaných 10 súťažných kódov. Súbežne so žrebovaním výhercov prebehne aj žrebovanie náhradníkov. Žrebovanie prebehne za prítomnosti odbornej poroty, ktorá bude zložená zo zástupcov Organizátora.
 2. Do žrebovania o výhry budú zaradené všetky zaslané unikátne kódy, ktoré spĺňajú podmienky zaradenia do súťaže a boli zaslané v rámci riadneho termínu trvania súťaže.
 3. Každý účastník spotrebiteľskej súťaže môže vyhrať iba jednu výhru (hodnotovo vyššiu). V prípade jeho opätovného vyžrebovania, sa bude žrebovať nový výherca.
  Pri posudzovaní opätovného vyžrebovania sa berie do úvahy priezvisko a adresa trvalého pobytu výhercu.
 4. Výsledky žrebovania budú zverejnené na internetovej stránke www.horalkysedita.sk najneskôr 24.8.2018.
 5. Organizátor uverejní meno, priezvisko a obec výhercu. Výhry budú doručené výhercom doporučene alebo osobne najneskôr do 8 týždňov odo dňa žrebovania, Výhry neprevzaté výhercom v lehote 30 dní odo dňa odoslania prepadajú v prospech Organizátora a súťažiaci na ňu nemá ďalej akýkoľvek nárok. Cenu nie je možné vymáhať právnou cestou, ani nie je možné nárokovať si ju v alternatívnej podobe.

Čl. VIII

Dane a ostatné povinnosti

 1. Organizátor upozorňuje účastníkov spotrebiteľskej súťaže, že výhry sú predmetom dane z príjmov v zmysle platného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR sú od dane oslobodené.
 2. Peňažná výhra podlieha v zmysle § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. zrážkovej dane. Zrážku dane je povinný pri výplate peňažnej výhry vykonať organizátor súťaže. Pri nepeňažnej výhre je daňové a odvodové povinností povinný v zmysle platných predpisov vysporiadať výherca.
 3. Organizátor je povinný hodnotu výhry prevyšujúcu 350,- EUR oznámiť výhercovi.

Čl. IX

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Poskytnutím osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický a mailový kontakt súťažiaci ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľuje Organizátorovi ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za účelom nadviazania kontaktu s ním, na účel realizácie súťaže a jej vyhodnotenia a zverejnenia mien a názvu obce výhercov počas 1 roka od ukončenia súťaže.
Dotknutá osoba má právo požadovať od organizátora prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou správou zaslanou na adresu zodpovednaosoba@idc.sk
 2. zaslaním písomnej žiadosti na adresu organizátora s uvedením textu „GDPR –odvolanie súhlas“ na obálke
 3. telefonicky +421 31 7880345

Príjemcom je Media and Digital Services, a.s., Bajkalská 19A, 851 01 Bratislava, IČO 48238902, ako technický realizátor súťaže, ktorý bude v súlade s pravidlami súťaže spracúvať osobné údaje v mene Organizátora, a to za účelom zabezpečenia priebehu súťaže (zber údajov od súťažiacich, ich spracúvanie, žrebovanie výhercov, odovzdávanie cien a pod.).
Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.
 

Čl. X

Zodpovednosť Organizátora za priebeh súťaže

 1. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním Súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia Súťaže, zrušenia alebo úpravy jej pravidiel.
 2. Organizátor, ani Agentúra nenesie žiadnu zodpovednosť za funkčnosť sietí cez ktoré sú zasielané správy Organizátorovi za účelom účasti fyzických osôb v spotrebiteľskej súťaži, pre prípad akýchkoľvek porúch vo funkčnosti sietí a následných porúch v prenose dát a informácií medzi účastníkmi spotrebiteľskej súťaže a Organizátorom.
 3. Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok na výhru nie je možné previesť na inú osobu ani iného súťažiaceho. Súťaž sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky, a vymáhanie účasti v Súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné preplatiť v hotovosti.
 4. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou stranou tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

Čl. XI

Záverečné ustanovenia

 1. Organizátor nezodpovedá za úplnosť výňatku z týchto pravidiel, ktorý môže byť v skrátenej verzii použitý v propagačných alebo iných materiáloch v súvislosti so Súťažou. Tieto pravidlá sú v rámci Súťaže považované za jediné úplné a konečné.
 2. Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo Súťaže.
 3. V prípade ak súťažiaci nebol oprávnený k akýmkoľvek konaniam alebo vyhláseniam, ktoré počas účasti v Súťaži alebo v súvislosti s ňou urobil, zaväzuje sa nahradiť Organizátorovi akékoľvek náklady alebo ujmu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla. V prípade získania výhry osobou, ktorá v čase odovzdávania výhry ešte nedovŕšila vek 18 rokov, bude Organizátor požadovať od zákonných zástupcov tohto výhercu, aby ho zastupovali pri preberaní výhry, alebo aby dali písomný súhlas s prevzatím výhry.
 4. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa Súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné, stanovisko Organizátora.
 5. Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania Súťaže zverejnené v elektronickej podobe na stránke Organizátora www.horalkysedita.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe na adrese Organizátora.

V Seredi, dňa 16.4.2018

zahraj si hru horalková veža

Ukáž, že na to naozaj máš a získaj v hre „Horalková veža“, bonusové súťažné kódy.
stiahni si hru horalková veža